Statistička podrška za vaše istraživanje i biznis

NAŠ TIM

Ja sam dr Zlatko Kovačić, direktor My Statistical Consultant Ltd kompanije. Imam doktorat iz Statistike i preko 30 godina iskustva kao univerzitetski profesor, međunarodni istraživač i vladin savetnik.

Zlatko Kovacic

Ja sam Miloš Vilotić konsultant u My Statistical Consultant Ltd. Imam Master iz Statistike. Bavim se razvojem R paketa i Shiny aplikacija.

Milos Vilotic

Možemo vam pomoći sa poslovnom inteligencijom, ekonometrijom, statističkom analizom i analizom vremenskih serija.

Zatražite besplatne početne konsultacije i procenu troškova:

U S L U G E

Uvećajte profit pretraživanjem podataka vaše kompanije

Analizirajte i pretražite vaše poslovne podatke i podatke sa vašeg veb-sajta da biste ih učinili što korisnijim. Možemo vam pomoći da bolje razumete ko su vaši kupci i kako se ponašaju tokom kupovine preko interneta.

Uvećajte vašu prodaju kombinujući podatke vaše kompanije sa podacima sa Googla, Twittera i drugim podacima.

SPSS - pretražite vaše podatke

Možemo vam pomoći sa ekonometrijskom analizom kao što je:

 • Specifikacija ekonometrijskog modela
 • Testiranje pretpostavki modela
 • Ocenjivanje ekonometrijskog modela
 • Testiranje hipoteza
 • Vrednovanje alternativnih ekonomskih politika
 • Drugi ekonometrijski metodi i modeli

Možemo vam pomoći sa analizom vremenskih serija kao što su:

 • Modeli jedne i više vremenskih serija
 • Box-Jenkins metodologija
 • Strukturni modeli vremenskih serija
 • Ocenjivanje i prognoziranje
 • Analiza vremenskih serija sa Googla
 • Drugi modeli i metodi vremenskih serija

Planirate istraživanje?

Kontaktirajte nas u početnoj fazi. Možemo vam pomoći u izboru odgovarajuće metodologije za vaše istraživanje, definisanju indikatora, promenljivih i metode prikupljanja podataka, pripremi i čišćenju podataka, izboru odgovarajućeg računarskog programa za obradu podataka, interpretaciji rezultata i, naposletku, prezentaciji statističkih rezultata u okviru projekta, članka ili teze.

Možemo vam pomoći sa:

 • Dizajnom i analizom upitnika
 • Istraživačkom analizom podataka
 • Grafičkim opisom podataka
 • Multivarijacionom analizom podataka
 • Inteligentnim pretraživanjem podataka
 • Drugim metodama

Razumevanje teorijske osnove vašeg modela

Možemo vas obučiti preko interneta za sledeće oblasti:

 • Statistička analiza
 • Econometrijski modeli
 • Analiza vremenskih serija

Razumevanje teorijske osnove, pretpostavki, metoda ocenjivanja, glavnih statistika, testiranja hipoteza, interpretacija rezultata i ograničenja statističkih, ekonometrijskih i modela vremenskih serija.

Personalizovana obuka preko interneta

Naučite kako da analizirate vaše podatke korišćenjem specifičnog statističkog programa. Možemo vas obučiti za sledeće programe:

Statistika
 • SPSS
 • R
 • Statistica
 • Stata
 • Minitab
 • Drugi programi

Ekonometrija
 • Eviews
 • R
 • OxMetrics
 • Stata
 • STAMP
 • Drugi programi

O DIREKTORU

Univerzitetski Profesor

Predajem ili sam predavao primenjenu i teorijsku statistiku i ekonometriju od početnog do višeg nivoa, kao i multivarijacionu analizu, analizu vremenskih serija, informacione sisteme, programiranje, analizu sistema itd. (Više )

Vladin Savetnik

Posedujem iskustvo u vrednovanju monetarne i fiskalne politike, analiziranju proizvodnog trenda, nivoa ponude i stope inflacije korišćenjem ekonometrijske analize i analize vremenskih serija, formiranju kratkoročnih prognoza ekonomskih i finansijskih vremenskih serija. (Više )

Istraživač

Autor sam i koautor članaka u akademskim časopisima i međunarodnim konferencijama u različitim oblastima od statistike, ekonometrije, analize vremenskih serija, političkih nauka, obrazovanja, poslovnih informacionih sistema, e-poslovanja, do prognoziranja finansijskih vremenskih serija, primenjene multivarijacione analize, inteligentnog pretraživanja podataka, itd. (Više )

Konsultant

Konsultovao sam diplomce, postdiplomce, studente magistarskih i doktorskih studija i istraživače u statistici, ekonometriji, ekonomiji, obrazovanju, informacionim sistemima, sociologiji, psihologiji, poljoprivredi, sportu, bibliotekarstvu, inžinjerstvu i analizi vremenskih serija. (Više )

CENA I PLAĆANJE

Naplaćujemo po satu provedenom na svakom projektu. Cena je:

 • Nekomercijalni projekat: 100 Euros po satu
 • Komercijalni projekat: 150 Euros po satu

Alternativno, možemo se dogovoriti o ceni za ceo projekat.

Sva plaćanja vrše se preko PayPal sistema. Prihvataju se sve glavne kreditne kartice. Nije neophodna PayPal registracija.